BABA BEACH CLUB HUA HIN RESORT BY SRI PANWAราคาเริ่มต้น: 0.- ติดต่อเรา
พิเศษ!! เข้าพักฟรี สำหรับเด็ก อายุ 1-12 ปี ไม่เสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า

สิทธิพิเศษบาบา บีช คลับ หัวหิน สำหรับแขกเข้าพักแบบ Honeymoon เงื่อนไขการเข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน และรับสิทธิประโยชน์ความสะดวกสบายเพิ่มเติมมากมาย


ประะเภทห้อง
ราคาห้อง (เข้าพักวันอาทิตย์ - พฤหัส)
ราคาห้อง (เข้าพักวันศุกร์ - เสาร์)
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด
Beachfront Pool Suite Ground Floor
6,900
 8,500
ผู้ใหญ่ 2+เด็ก 1
Beachfront Pool Suite
7,900
 9,200
ผู้ใหญ่ 2+เด็ก 1
Beachfront Penthouse with Private Pool
12,500
 16,500
ผู้ใหญ่ 3 / ผู้ใหญ่ 2+เด็ก 1
Three Bedroom Luxury Pool Villa
24,900
 27,900
ผู้ใหญ่ 6 / ผู้ใหญ่ 6+เด็ก 2
Five Bedroom Luxury Pool Villa
39,000
 46,900
ผู้ใหญ่ 10 / ผู้ใหญ่ 10+เด็ก 2
ราคาท่านที่ 3 (เสริมเตียง) ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปี ขึ้นไป เสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 3,000 บาท/ท่าน/คืน พิเศษ!! เข้าพักฟรี สำหรับเด็ก อายุ 1-12 ปี ไม่เสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า หมายเหตุ ห้อง Beachfront Pool Suite Ground Floor / Beachfront Pool Suite / ไม่อนุญาตให้เสริมเตียง

Hotel : BABA BEACH CLUB HUA HIN RESORT BY SRI PANWA *ราคาเงินบาท / ห้อง / คืน

สิทธิพิเศษบาบา บีช คลับ หัวหิน สำหรับแขกเข้าพักแบบ Honeymoon
เงื่อนไขการเข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน และรับสิทธิประโยชน์ความสะดวกสบายเพิ่มเติมอาทิเช่น การันตีห้องพักแบบ King Size bed และ รับสปาร์คกิ้ง1 ขวดเมื่อเข้าพัก สงวนไว้เฉพาะสำหรับแขกที่เข้าพักห้อง Beachfront Pool Suite Ground Floor / Beachfront Pool Suite / Beachfront Penthouse ของเราเท่านั้น

เงื่อนไข (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. โปรโมชั่นห้องพัก พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (Promotion 2020)
2. ระยะเวลาสำรองห้องพัก 20 มิ.ย. – 31 ก.ค. 63 ระยะเวลาเข้าพัก 01 ก.ค. – 30 ก.ย. 63
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
4. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้กับการจองแบบ FIT เท่านั้น (จองได้ไม่เกิน 9 ห้อง)
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจอง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และบัตรประชาชน สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

การยกเลิก
1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว
2. แจ้งยกเลิกภายใน 21 วันก่อนวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด