แพ็กเกจเลย ภูเรือ เชียงคาน ภูทอก ไปแล้ว...จะหลงรักเลย 2 วัน 1 คืนราคาเริ่มต้น: 0.- ติดต่อเรา
วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง-วัดป่าห้วยลาด-ถนนคนเดินเชียงคาน-จุดชมวิวภูทอก-วัดศรีคุนเมือง

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 63


DAY 1 จุดนัดรับลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้งนัดรับ.............
เดินทางท่องเที่ยว อ.ภูเรือ
-วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง-Café De Mena-อ.เชียงคาน-วัดป่าห้วยลาด -แก่งคุดคู้-ถนนคนเดินเชียงคาน
พักโรงแรมเชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเท่า
DAY 2 ชมวิวภูทอก-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดศรีคุนเมือง-วัดพระบาทภูควายเงิน-หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ -จุดส่งลูกค้า

 

จำนวนผู้เดินทาง

เดินทาง

2-3 ท่าน

เดินทาง

4-5 ท่าน

เดินทาง

6 ท่าน

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคาต่อท่าน

3,999.-

2,599.-

2,199.-

800 .-

 

ราคานี้รวม :
1) รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
2) อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรม)
3) ค่าเข้าที่ระบุตามรายการ
4) โรงแรมที่พัก 1 คืน
5) แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคานี้ไม่รวม :
1) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2) ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3) ค่าไกด์นำเที่ยว
4) ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง :
1) ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจนของผู้ที่จะเดินทางทุกท่าน
2) เมื่อทำการจองแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานการติดต่อสำหรับออกใบรับเงินของท่าน และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในวันที่จอง(ก่อนเวลา 17.00 น.) โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

หมายเหตุ :
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
- จุดรับส่งลูกค้าสามารถเลือกได้โดยแจ้งล่วงหน้า สนามบิน , สถานีขนส่ง, โรงแรมในตัวเมืองในเส้นที่กำหนด
- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 09.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป