Code : QETAT63-R2

พัทยา เกาะล้าน 2 วัน 1 คืนราคาเริ่มต้น: 0.-
สวนเสือศรีราชา สวนนงนุช เขาชีจรรย์ เกาะล้าน อ่างศิลา อัลคาซ่า/ทิฟฟานี่โชว์

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ-สวนเสือศรีราชา-เกาะล้าน-ทิฟฟานี่โชว์
06.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

06.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองพัทยา บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (แบบกล่อง) พร้อมเครื่องดื่ม

09.00 น.

เดินทางถึง สวนเสือศรีราชา (Sriracha Tiger Zoo) พร้อมชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ อาทิ โชว์จระเข้ โชว์เสือ โชว์ช้างแสนรู้ โชว์หมู

11.30 น.

อิสระกับอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร สวนเสือศรีราชา

บ่าย

เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ แหลมบาลีฮาย (พัทยาใต้) นำท่านลงเรือข้ามฟากไปยังเกาะล้าน ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาทีก็ถึงเกาะ จากนั้นเชิญทุกท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมชายหาด@หาดตาแหวน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศท้องทะเลอันกวางใหญ่หาดทรายขาวยาว 750 เมตรตัดกับน้ำทะเลสีฟ้า อิสระกับการเล่น พักผ่อน สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะล้านเพื่อเดินทางขึ้งฝั่งพัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำสมาชิกชมความสวยงานอลังการในรูปแบบนางโชว์ของบรรดาสาวประเทศสอง ที่มากด้วยความสามารถ พร้อมชมการ แสดง จากอัลคาซ่าโชว์ / ทิฟฟานี่

21.00 น.

เดินทางเข้าสู่ทีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ห้องละ 2-3 ท่าน)

พัทยา-สวนนงนุช-ตลาดหนองมน
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร

08.00 น.

เดินทางมุงหน้าสู่ สวนนงนุช ให้ท่านได้นั่งรถลางเที่ยวชมความสวยงามของพันธ์ไม้ต่างๆที่จัดแสดงไว้ภายในสวน พร้อมชมสวนไดโนเสาร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ฯ จากนั้นเดินทางสู่ เขาชีจรรย์ อลังการของพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้น "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" บนหน้าผาสูง ที่นี่ก็กลายเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ด้วยมีลักษณะการก่อสร้างที่แปลกใหม่ และยังงดงามทรงคุณค่า น่าศรัทธาพุทธศาสนิกชนก็สามารถมาไหว้ขอพร ทำกิจกรรมทางพระพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

ท่านออกเดินทางไปชม ความเก๋า 100 ปี! ตลาดจีนชากแง้ว ที่เที่ยวชิคๆ อีกมุมหนึ่งของพัทยา เป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ที่ถูกชุบชีวิตให้คึกคักอีกครั้ง มีร้านรวงต่างๆ ขายทั้งอาหารไทย อาหารจีน ของกินพื้นบ้าน ขนมโบราณ เครื่องดื่มหลากรส ตลอดจนของฝากน่าซื้ออีกมากมาย ให้ท่านได้ ช้อป ชิม ถ่าย ในบรรยากาศสุดคลาสสิคของบ้านเรือนสไตล์จีนโบราณ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ เส้นชลบุรีสายเก่า แวะให้ท่านแวะช๊อปปิ้งที่ อ่างศิลา แวะชื้อของฝากกลับไปฝากคนทางบ้าน

19.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการและเที่ยวบินการเดินทาง

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไข

หมายเหตุ :เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

การยกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาพิเศษหากท่านชำระเงินมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่การคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
-รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
-กรณีเดินทางเหมาเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนด จุดรับ-ส่งได้ ตามความสะดวกของคณะ
-กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

อัตรานี้รวม

1. ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 1 คืน
3. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
4. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
5. ไกด์ 1 ท่าน บริการตลอดการเดินทาง / ค่าประกันการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
2. ค่า Vat 7% (แจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถอย่างนัอยวันละ 50 บาทต่อท่าน
4. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ